JUDr. Michaela Pretschová, advokátní kancelář

JUDr. Michaela Pretschová

advokátní kancelář

„Právo přikazuje: čestně žít, neurážet druhého a každému přiznávat, co mu náleží“

Ulpianus

O advokátovi

Jmenuji se JUDr. Michaela Pretschová.

Jsem absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování povinné praxe advokátní koncipientky a složení advokátních zkoušek jsem byla do seznamu advokátů zapsána k 1. 7. 1990, tedy ke dni vzniku samostatné porevoluční advokacie. Pracuji jako samostatný advokát a svou advokátní kancelář jsem otevřela v březnu roku 1991.

Jsem členkou Unie obhájců České republiky.

Jsem členkou Legislativně právní komise Rady Ústeckého kraje.

Zaměření

Poskytuji komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby, zejména v těchto oblastech:

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení ve všech trestních věcech. Zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků poškozených v trestním řízení.

Občanské právo

Závazkové vztahy, zajištění závazků, vymáhání pohledávek. Nemovitosti, úplatné i bezúplatné převody a směny nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena. Odpovědnost za škodu. Dědictví. Problematika Společenství vlastníků bytových jednotek.

Rodinné právo

Rozvody sporné i nesporné. Úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem. Vypořádání společného jmění manželů. Výživné.

Obchodní právo

Zakládání a změny v obchodních společnostech. Vypořádání společníků, převody obchodních podílů, závazkové vztahy. Problematika obchodního rejstříku.

Správní právo

Insolvenční právo

Zastupuji klienty před soudy všech stupňů, sepisuji smlouvy, podání, právní rozbory, vyjádření a dohody. Poskytuji právní porady.

Provádím úschovy peněz a listin. Uschované finanční prostředky jsou vedeny na zvláštních účtech úschov, zřízených vždy pro jednotlivou transakci. Vedení účtu úschov se odvíjí od smlouvy, která přesně upravuje dispozici s prostředky na účtu. Každá transakce je z hlediska její bezpečnosti pro klienty povinně hlášena u České advokátní komory v Praze.

Odměna

Právní služby se poskytují za úplatu. Odměna za poskytování právních služeb se v naprosté většině případů řídí smlouvou mezi advokátkou a klientem. Samozřejmostí je vyúčtování provedených právních služeb a sdělení předpokládané výše odměny před započetím poskytování služeb, stejně jako včasné projednání dalšího postupu s klientem.

 1. smluvní odměna
  1. časová
   Je dohodnuta podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek. Jednotkou může být např. týden, měsíc či rok, kdy sazby za časovou jednotku práce jsou závislé na různých faktorech, zejména na složitosti problému, odpovědnosti a době práce, tedy zda se jedná o běžnou pracovní dobu, nebo např. o noc, víkend nebo svátek.
  2. úkonová
   Je dohodnuta pevnou částkou za jeden úkon ve věci.
  3. podílová
   Je dohodnuta podílem na hodnotě věci či na výsledku věci. Tato odměna musí být přiměřená složitosti věci, osobě a možnostem stran. Etický kodex stanovuje, že za přiměřenou však nelze zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud tento podíl je vyšší než 25 %.
 2. mimosmluvní odměna
  • Není-li odměna určena smlouvou mezi advokátem a klientem, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, v platném znění (tzv. advokátní tarif).

Jednotlivé druhy odměn lze na základě smlouvy mezi advokátem a klientem kombinovat.

Odměna zpravidla nezahrnuje hotové výdaje, kterými jsou – soudní, správní, notářské či jiné poplatky, překlady, tlumočení, cestovné atp.

Jsem plátcem DPH.

Pokud mezi advokátem a klientem dojde ohledně jejich uzavřené smlouvy ke spotřebitelskému sporu, mimosoudním řešením tohoto sporu je dle § 20f odst. 2 a) zák. č. 634/92 Sb. v platném znění, pověřena od 1. 2. 2016 Česká advokátní komora, se sídlem v Praze, Národní 16, která má internetovou adresu www.cak.cz.

Spolupracujeme

Advokáti

JUDr. Jan Menš, Masarykovo nám. 2/2, 405 02 Děčín

Mgr. Záviš Löffelmann, Karlovo nám. 671/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další

Renomovaní a prověření soudní znalci zapsaní v seznamu znalců u příslušného krajského či městského soudu (především v oboru zdravotnictví a soudního lékařství, psychologie a psychiatrie, silniční dopravy, oceňování nemovitostí, oceňování podniků, náhrady nemajetkové újmy), soudní tlumočníci zapsaní v seznamu tlumočníků u příslušného krajského či městského soudu (především z jazyka a do jazyka albánského, anglického, francouzského, německého, ruského, srbochorvatského, ukrajinského a vietnamského), notáři a realitní kanceláře.

Kolektiv

JUDr. Michaela Pretschová
advokátka zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory v Praze pod č. ev. 00528
tel.: +420 777 138 164

Gabriela Vašáková
asistentka advokátní kanceláře
tel.: +420 777 224 528

Hovoříme německy a rusky.
Wir sprechen Deutsch.
Мы говорим по-русски.

Kontakt

JUDr. Michaela Pretschová
advokátní kancelář

Pražská 2951
407 47 Varnsdorf

IČ: 66203546
DIČ: CZ6360260643

telefon: +420 412 371 616
mobil: +420 777 224 528
mobil: +420 777 138 164
e-mail: pretschova@vdf.cz

ID: gh5gjin

Kontaktní formulář